Podlahy v našich domoch

12.01.2013 10:57

PREČO POUŽIŤ VÝROBKY Z MINERÁLNEJ VLNY?

 • vynikajúca tepelná, protihluková a protipožiarna ochrana
 • vyrába sa z prírodných surovín, tj. 100% BIO
 • dlhá životnosť a tvarová stálosť
 • priepustné pre vodnú paru (nízky difúzny odpor)
 • široká použiteľnosť s možnosťou opakovaného použitia a recyklácie
 • nehorľavé, bez retardéru horenia a rizikových chemikálií

DOPORUČENÁ HRÚBKA IZOLÁCIE

Do tzv. ťažkých plávajúcich podláh sa doporučuje hrúbka 50 mm (pri ľahkých plávajúcich podlahách je to hr. 40 mm). Návrh skladby podlahy a hrúbky izolácie podlieha z hľadiska stavebnej fyziky dvom skupinám podmienok:

 • tepelne technickým: hodnota súčiniteľa prestupu tepla, povrchová teplota a pokles dotykovej teploty podlahy (STN 73 0540)
 • akustickým: kročajová nepriezvučnosť L´n,w a vzduchová nepriezvučnosť Rw
  Tepelne technické posúdenie získava na dôležitosti pri podlahách nad suterénnymi priestormi alebo v prípade podláh na rastlom teréne.

Vždy je nevyhnutné riešiť otázku akustickú, pretože žiadna holá stropná konštrukcia nespĺňa požiadavky na izoláciu proti kročajovému hluku. Vhodná podlahová skladba je teda nevyhnutná nielen z estetických, ale aj z úžitkových dôvodov.

Konštrukčné požiadavky na podlahové konštrukcie špecifikujú STN 74 4505, a preto návrh optimálnej hrúbky izolácie závisí na vzájomnom zladení požiadavok predpisov a noriem s možnosťami investora. Návrhy takých konštrukcií plne spadajú do kompetencie odborníkov - projektantov, ktorí sú schopní konštrukciu nielen navrhnúť, ale aj správne posúdiť.

Výrobky Isover a Orsil spĺňajú všetky požiadavky kladené na izolačné podložky, nech už sa jedná o ľahké či ťažké podlahy. Doporučené výrobky pre dané použitie nájdete v spodnej časti tejto stránky.

ĽAHKÉ A ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY

Plávajúca podlaha uložená na stropnej konštrukcii sa skladá z:

 • nášľapnej vrstvy (keramická dlažba, drevené vlysy, laminátové parkety, PVC a pod.)
 • roznášacie horné dosky (vyrovnávacia doska: betón, anhydrit; systémové montované dosky)
 • pružné podložky oddeľujúce hornú dosku od konštrukcie stropu, zvislých stien a prestupov inštalácií (minerálne vláknité materiály).

Konštrukcie podláh delíme podľa typu roznášacej dosky (podľa STN 74 4505), ktorá roznáša zaťaženie pôsobiace na pružnú izolačnú podložku:

 • ťažké plávajúce podlahy - monolitické - vystužená betónová doska, anhydritový poter
 • ľahké plávajúce podlahy - montované - veľkoformátové systémové dosky (sadrokartón, sadrovláknité dosky, drevotrieskové, drevoštiepkové a cementotrieskové)

ŤAŽKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY

Ťažké (liate) podlahy môžu podľa návrhu projektanta pozostávať z niekoľkých vrstiev. Napríklad z hydroizolácie, ktorá chráni minerálnu izoláciu pri dolnom povrchu, minerálna izolácia (bežne do hr. 50 mm), separačnej vrstvy z PE fólie, ktorá chráni minerálnu izoláciu pri hornom povrchu a z roznášacej vrstvy (plávajúcej dosky):

 • z betónu (min. hr. 50 mm, C25/30)
 • z anhydritového poteru (min. hr. 40 mm).

V ťažkých plávajúcich podlahách vytvárajú dosky z minerálnej vlny spolu s podlahovými páskami pružnú podložku oddeľujúcu nosnú dosku (betónovú, resp. anhydritovú) od ostatných konštrukcií - stropných konštrukcií, zvislých stien, priechodov stropnými konštrukciami.

Výhody:
 • podstatné zníženie kročajového hluku (25 až 35 dB)
 • zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti
 • vyššia únosnosť
Nevýhody:
 • zaťaženie stropnej konštrukcie
 • väčší záber svetlej výšky miestnosti
 • mokrý proces

Roznášacia vrstva betónovej mazaniny musí mať minimálnu hrúbku 50 mm, robí sa vystuženou oceľovou sieťou (W4, oká 150/150). Pri podlahách s vyšším namáhaním, než je doporučené v technických listoch jednotlivých výrobkov, je nutné skladbu nechať overiť statikom.

Anhydritovú roznášaciu dosku doporučujeme kombinovať s izolačnými doskami s deklarovanou úrovňou stlačiteľnosti CP2, tj. max. stlačiteľnosť je 2 mm. Podmienky použitia anhydritových stierok v kombinácii s uvedenými materiálmi je nutné overiť priamo u výrobcu anhydritových zmesí. Obyčajne ide o podmienku, že stlačiteľnosť izolačnej vrstvy z minerálnej vlny nesmie presiahnuť 10 mm. V prípade pevných nášľapných vrstiev, ako sú napr. dlažby je stlačiteľnosť limitovaná 5 mm.

Vzhľadom na to, že anhydritové liate podlahy majú až o 50% vyššiu pevnosť v ťahu pri ohybe než bežné betónové podlahy, môže byť navrhovaná hrúbka tejto podlahy až o 25% nižšia a pohybuje sa tak v rozmedzí 35-50 mm. Pružná, tj. akusticky účinná izolácia potom vyžaduje min. hrúbku anhydritového poteru 40 mm.

SKLADBY ŤAŽKÝCH PODLÁH

Vhodné pre novostavby i rekonštrukcie bytových a občianskych stavieb, napr. do obytných, kancelárskych, školských miestností a pod. (typ izolácie podľa zaťaženia).

keramická dlažba 8 mm
lepiaci tmel 5 mm
betónová mazanina 50 mm
poistná hydroizolačná PE fólia 0,2 mm
minerálna vlna 25 mm
nosná ŽB konštrukcia 140 mm

drevená podlaha 10 mm
separačná podložka 3 mm
anhydritová mazanina 40 mm
poistná hydroizolačná PE fólia 0,2 mm
minerálna vlna 25 mm
nosná ŽB konštrukcia 140 mm

keramická dlažba 8 mm
lepiaci tmel 5 mm
betónová mazanina so sieťou 50 mm
ohrevná rúrka -
systémová doska podl. vykurovania 55 mm
poistná hydroizolačná PE fólia 0,2 mm
minerálna vlna 5 až 60 mm
nosná ŽB konštrukcia / základová doska -

ĽAHKÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY

Ľahké plávajúce podlahy patria k moderným a veľmi rozšíreným spôsobom vyhotovovania podlahových konštrukcií.

Výhody:
 • zníženie kročajového hluku (22 až 32 dB)
 • suchá a rýchla montáž
 • minimálne zaťaženie konštrukcie
 • minimálne zníženie svetlej výšky miestnosti
Nevýhody:
 • na zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti nemá podstatný vplyv
 • nižšia únosnosť
 • náročnejšia na presnosť vyhotovenia (rovnosť podkladu)

Vlastná konštrukcia podlahy sa skladá podobne ako u ťažkých podláh z izolačnej vrstvy a roznášacej vrstvy. Izolačná podložka musí mať pre tento typ podlahy vyššiu pevnosť v tlaku, s tým súvisí vyššia hodnota dynamickej tuhosti. Prípustné odchýlky rozmerov dosiek podliehajú prísnejším kritériám. Pre tento typ podláh doporučujeme izolačné dosky, na ktoré je potom položená vrstva roznášacia zo systémových dosiek:

 • cementotrieskových, drevotrieskových, drevoštiepkových
 • sadrokartónových, sadrovláknitých

SKLADBY ĽAHKÝCH PODLÁH

keramická dlažba 8 mm
lepiaci tmel 5 mm
podlahová doska 2 x 10 mm ; 2x12,5 mm; alebo 1x22 mm
poistná hydroizolačná PE fólia 0,2 mm
minerálna vlna 25, 30 mm
nosná ŽB konštrukcia 140 mm

drevená podlaha 10 mm
separačná podložka 3 mm
podlahová doska 2 x 10 mm ; 2x12,5 mm; alebo 1x22 mm
minerálna vlna 25, 30 mm
nosná ŽB konštrukcia 140 mm

Poznámka: Pri robení rekonštrukcií podláh, kedy je nutné zvýšiť konštrukčnú výšku podlahy o viac než 50 mm, doporučujeme toto navýšenie urobiť prostredníctvom tepelne izolačných dosiek STYRODUR vhodnej hrúbky a následné dokončenie skladby podlahy s použitím dosiek z minerálnej vlny Isover alebo Orsil.

NÁVRH VHODNEJ IZOLÁCIE Z HĽADISKA ZAŤAŽENIA PODLAHY

Podľa Eurokódu 1: Zaťaženie konštrukcií (STN EN 1991 - 1 -1 /73 0035/) sa stanovuje zaťaženie pripadajúce na izolačnú podložku. V tabuľke sú údaje zaťaženia od niektorých vrstiev podláh, pre orientačný návrh typu podložky.

1. stále - od vrstiev podlahy nad izolačnou podložkou
Vrstva podlahovej konštrukcie Hrúbka mm Charakteristické kN.m -2 Súčiniteľ zaťaženia Návrhové kN.m -2
Bet. mazanina + sieť 50 1,15 1,2 1,38
Anhydrit. náter 40 0,84 1,2 1,01
Dlažba + tmel 15 0,36 1,2 0,47
Laminát. parkety 8 0,07 1,2 0,09
PVC 3 0,04 1,2 0,05
cementotrieskové dosky 2 x 12 0,31 1,2 0,37
drevotrieskové dosky 2 x 12 0,17 1,2 0,20
drevoštiepkové dosky (OSB) 22 0,14 1,2 0,17
sadrokartónové dosky 2 x 12,5 0,26 1,2 0,31
sadrovláknité dosky 2 x 10
2. náhodné zaťaženie – užitočné podľa typu prevádzky
Kategória Prevádzka Charakteristické kN.m -2 Súčiniteľ zaťaženia Návrhové kN.m -2
A
stropné konštrukcie
Obytné plochy a plochy pre domácu činnosť 1,50 1,4 2,1
B Kancelárske priestory 2,50 1,4 3,5
C1 Plochy so stolmi (čitárne a reštaurácie) 3,00 1,4 4,2
Celkové zaťaženie v kN/m 2 je súčet návrhových hodnôt stáleho a náhodného zaťaženia. 

zdroj:[cit. 2013-01-12]. URL: https://www.ibv-izol.sk/normy.php#4

—————

Späť