Ceny projektov energeticky efektívnych rodinných domov

Je stanovená individuálne, vždy po vzájomnej dohode, zväčša v rozpätí 2100 - 3300 eur. Nejde o opakovateľný projekt. S výslednou cenou za kompletnú projektovú dokumentáciu ste oboznámený vždy vopred. Domy na stránke sú modifikovateľné do akejkoľvek podoby podľa Vašich predstáv a prispôsobiteľné charakteru krajinného prostredia Vášho pozemku. Druhý taký dom ako Váš už nebude.

Čo obsahuje projekt?

Projektová dokumentácia, ktorú dostanete, je dokumentáciou slúžiacou na vybavenie stavebného povolenia a následne pre realizáciu stavby, osadenie na konkrétny pozemok a napojenie na inžinierske siete, popr. ďalšie náležitosti stanovené príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi. Pri osadzovaní je nutné posúdiť špecifické vlastnosti pozemku, napr zvýšený výskyt radónu, poddolovania územia, geologické a hydrogeologické podmienky.

Pre stavebný úrad sú určené dve paré opečiatkované autorizovaným inžinierom prípadne je doložené osvedčenie o spôsobilosti, ktoré sú priložené k dokumentácii. Zvyšné jedno paré je určené pre potreby investora a jedno doplnené paré pre dodávateľa stavby respektíve zhotoviteľa časti.

Špecifické detaily sú riešené v realizačnom projekte rodinného domu, prípadne celá dokumentácia je riešená ako jednostupňový projekt so všetkými potrebnými časťami aj pre realizáciu.
Obsah projektovej dokumentácie:

Projektová dokumentácia, ktorú dostanete, spĺňa požiadavky vyhlášky č 453/2000 Z. z. a obsahuje:

A. Sprievodná správa - v nej sa nachádza všeobecný opis navrhovaného domu, s nadväznosťou na konkrétne podmienky (terén, inžinierske siete, susedné stavebné objekty a pod).

B. Súhrnná technická správa - obsahuje technické, technologické, urbanistické a architektonické riešenie, mechanické, požiarne a bezpečnosté podmienky.

C. Celková situácia stavby - túto časť projektovej dokumentácie je potrebné špecifikovať v etape osadenie na konkrétny pozemok.

D. Účtovná časť - túto časť projektovej dokumentácie je potrebné špecifikovať v etape osadenie na konkrétny pozemok.

E. Zásady organizácie výstavby - túto časť projektovej dokumentácie je potrebné špecifikovať v etape osadenie na konkrétny pozemok.

F. Dokumentácia objektov

1. Dokumentácia objektu

a) technická správa stavebnej časti - obsahuje podrobný opis navrhovaného objektu vrátane popisu a analýzy použitých materiálov pre jednotlivé konštrukčné časti;

b) výkresová časť stavebnej časti

    
výkres základov (mierka 1:100) - zobrazuje rozmery, hĺbky a popis použitých materiálov jednotlivých základových konštrukcií;
    
pôdorysy jednotlivých podlaží (mierka 1:100) - zobrazujú rozmiestnenie jednotlivých miestností, ich rozmery, plochy, povrchové úpravy v každej úrovni rodinného domu. Rovnako zachytáva navrhované rozmiestnenie dverných a okenných otvorov, prekladov, legendu použitých materiálov, predpokladané umiestnenie kuchynskej linky, zariaďovacích a sociálnych predmetov;


    výkres konštrukcie stropov (mierka 1:100) - zobrazuje umiestnenie a uloženie všetkých stavebných prvkov vodorovné konštrukcie, z ktorých je stropná konštrukcia tvorená, vrátane prehľadného výpisu týchto použitých prvkov;


    výkres konštrukcie krovu (mierka 1:100) - zobrazuje konštrukciu strechy v pohľade z hornej časti bez strešného plášťa (tj bez debnenia, latovania a krytiny; strešný plášť je pre prehľadnosť riešený samostatne vo výkrese strechy), kde sú všetky základné prvky konštrukcie, ktoré sú potrebné na zhotovenie krovu, a všetky prvky, ktoré vystupujú nad úroveň strešného plášťa. Výkres je doplnený výpisom materiálov;
    
výkres strechy (mierka 1:100) - zobrazuje pohľad z hornej časti na hotovú strechu a je možné z neho vyčítať pôdorysné rozmery strechy, umiestnenie hrebeňa, ukončenie strešnej konštrukcie, spôsob odvodnenia, pôdorysné priemery a umiestnenie strešných okien, plochy strešných rovín, vrátane všetkých prvkov vystupujúcich nad konštrukcii strešného plášťa popr. krytiny (komíny, odvetrávacie potrubia, vetracie šachty, štítové murivo, ...);
    
pohľady (mierka 1:100) - zobrazujú presný vzhľad jednotlivých častí navrhovaného objektu z patričných strán (čelné, zadné, dve bočné). Tie bývajú popisované podľa orientácie rodinného domu k daným svetovým stranám a sú opatrené odkazmi na farebné a materiálové prevedenie fasád;
   
rezy (mierka 1:50) - zobrazujú členenie jednotlivých vnútorných priestorov vo zvislom smere, zachytávajú výšky zvislých konštrukcií, otvorov a všetkých charakteristických prvkov od základov, cez rez schodiskom až po konštrukciu strechy, všetko s odkazmi na materiálové prevedenie konštrukcií;

   
výpis stolárskych výrobkov - zobrazujú úplný popis použitých výrobkov vrátane rozmerovej a kusovej charakteristiky;

    
výpis reziva krovu - výpis drevených prvkov na krov (krokvy, väznice, pomúrnice, apod) vrátane prierezov, dĺžky, kusové a objemové charakteristiky.

    výpis zámočníckych výrobkov - zobrazujú úplný popis použitých výrobkov vrátane rozmerovej a kusovej charakteristiky;

    výpis klampiarskych výrobkov - zobrazujú úplný popis použitých výrobkov vrátane rozmerovej a kusovej charakteristiky;

    výpis okien a dverí - zobrazujú úplný popis použitých výrobkov, materiálovej, rozmerovej a kusovej charakteristiky;


2. Statické posúdenie - komlexné posúdenie stavebných konštrukcií a projekt statiky objektu.

3. Požiarno-bezpečnostné riešenie

    
technická správa - popisuje požiarne riešenie a požiadavky na jednotlivé stavebné konštrukcie. Súčasťou tejto správy je tiež výpočet výsledných odstupových vzdialeností od jednotlivých objektov a otvorov. Hodnoty týchto odstupových vzdialeností je potrebné, v prípade požiadavky stavebného úradu, zakresliť v súlade s bodom 10.4.9 normy STN 73 0802 do situačného plánu osadenia domu na konkrétny pozemok, aby boli splnené všeobecne technické požiadavky (tj aby všetky odstupové vzdialenosti dopadali na stavebné parcely investora).

4. Riešenie elektroinštalácie

    
technická správa, výkresy pôdorysov, schéma rozvodnice, schéma napojenie objektu - zobrazujú navrhované umiestnenie zásuviek, vypínačov, svetiel a iných koncových prvkov.

5. Riešenie zdravotechniky

    
technická správa, výkresy vodovodu, kanalizácie, plynovodu, axonometrie rozvodov, rozvinuté rezy - zobrazuje vedenia a rozmiestnenie všetkých inštalácií týkajúcich sa zdravotechniky.

6. Riešenie ústredného kúrenia

    
technická správa, výkresy pôdorysov a montážne schémy zapojenia vykurovacích telies, rozmiestnenie a dimenzovanie jednotlivých vykurovacích telies. V projekte vykurovania je štandardne navrhnutý elektrický kotol.


Súčasťou projektu je profesionálny a spoľahlivý architektonický servis;

Cena architektonického návrhu/štúdie pre projekt je 250 eur

   
Tešíme sa na Vaše otázky, alebo dopyt